Organisatie-inrichting, fusie en reorganisatie

Organisaties zijn continu in beweging, dat zal in jullie organisatie niet anders zijn. Strategische heroriëntaties, fusies en reorganisaties; iedereen krijgt ermee te maken. Het creëren van duidelijkheid over de (nieuwe) organisatie-inrichting vraagt om keuzes in de verdeling van werkprocessen tussen afdelingen en teams en de invulling van de verschillende functies. Een goede begeleiding van dit proces van organisatieontwikkeling is een belangrijke factor voor succes.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Begeleiding bij het voeren van een scherpe discussie over te hanteren uitgangspunten en het maken van keuzes bij organisatie-inrichting.
 • Praktische adviezen over organisatie-inrichting en het onderscheiden van logische functiereeksen en loopbaanpaden.
 • Procesbegeleiding, projectmanagement en daarmee ondersteuning bij het creëren van draagvlak voor de veranderingen bij management en medewerkers, om weerstand tegen de nieuwe organisatie-inrichting te beperken.
 • De uitwerking van breed toepasbare functieomschrijvingen als basis voor het sturen op de resultaatbijdragen en de inzet/ontwikkeling van de kwaliteiten van medewerkers.
 • Inzicht in de 'gaps' tussen beschikbare en benodigde bezetting (nu en in de toekomst) met strategische personeelsplanning (SPP).

ERVARING VAN EEN KLANT

Kijlstra B.V.: "Zelfs voor EVZ was het een uitdaging om de strakke planning aan te durven van onze her-organisatie. Door een geweldige samenwerking, aansturing en begeleiding is het hele reorganisatieproces uitstekend verlopen!"

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

 • Welke uitgangspunten zijn voor jullie van belang bij organisatie-inrichting of de herinrichting van de organisatie, rekening houdend met de ambities en doelstellingen van de organisatie, maar ook met het te voeren HR-beleid?
 • Welke processen onderkennen jullie binnen de organisatie en hoe verdelen jullie deze processen over afdelingen en functies zodat je een optimale organisatie-inrichting realiseert?
 • Wat is de concrete resultaatbijdrage van afdelingen c.q. functies en hoe formuleer je hanteerbare prestatie-indicatoren om de resultaten te meten?
 • Welke kwaliteiten heb je nodig voor het realiseren van de benodigde output/toegevoegde waarde in processen c.q. functies?
 • Welke functiereeksen kunnen jullie onderscheiden en wat zijn daarbinnen logische loopbaanpaden?
 • Waar moet een functieomschrijving aan voldoen om een duidelijk beeld te geven van de gewenste output en kwaliteiten ter ondersteuning van het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers?
 • Een scherpe discussie over de uitgangspunten en ondersteuning bij het maken van keuzes bij de organisatie-inrichting.

Parallel aan de antwoorden ondersteunen we bij de concrete uitwerking van de organisatie-inrichting, bijvoorbeeld door het opstellen van (sociaal) beleid, de werkwijze/procedures bij overgang van oud naar nieuw, functieomschrijvingen en competentieprofielen.