Nieuwe referentiefuncties voor de slagersbranche

14 augustus 2018

Onlangs is door de slagersbranche het nieuwe referentiemateriaal in gebruik genomen. Dit referentiemateriaal wordt gebruikt door werkgevers om de niveaus van binnen hun bedrijf voorkomende functies en salarissen van medewerkers te bepalen. EVZ organisatie-advies heeft het nieuwe referentiemateriaal ontwikkeld en is daarna betrokken geweest bij het informeren over en trainen van werkgevers en werknemers in de invoering en het gebruik van het nieuwe referentiemateriaal.

Om te komen tot nieuw referentiemateriaal heeft EVZ eerst onderzoek in de branche gedaan naar (de inhoud van) voorkomende functies. Op basis daarvan hebben we een voorstel gedaan voor het uit te werken referentiemateriaal. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van 42 referentiefuncties, al dan niet ondersteund door niveau-onderscheidende kenmerken-matrices, en verdeeld over drie functiefamilies (‘ambachtelijk’, ‘industrieel’ en ‘overig’). Vervolgens is voor iedere referentiefunctie het niveau vastgesteld en getoetst door de werknemersorganisaties.

In de aanloop naar de ingebruikname zijn werkgevers en werknemers vervolgens geïnformeerd en geïnstrueerd over (het gebruik van) het nieuwe referentiemateriaal. Dit hebben we op verschillende manieren gedaan. Zo is er een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar deelnemers zijn geïnformeerd over de aanleiding en introductie van het nieuwe referentiemateriaal en het materiaal zelf én het gebruik ervan is toegelicht. Ook hebben we een compacte brochure ontwikkeld, gericht op het informeren van met name werknemers over dezelfde onderwerpen. En we hebben workshops georganiseerd voor bedrijven die, mede aan de hand van eigen casuïstiek, aan de slag wilden met (het oefenen met) het gebruik van het referentiemateriaal. Op basis van concrete vragen zijn tijdens deze workshops het proces van het indelen van bedrijfsfuncties en daarbij van belang zijnde aspecten toegelicht aan de deelnemers.

Het nieuwe referentiemateriaal is beschikbaar gesteld op een speciaal daarvoor door EVZ organisatie-advies ontwikkelde website. Op deze website kunnen werkgevers en werknemers het referentiemateriaal vinden én alle benodigde informatie en instructies om hun bedrijfsfuncties in te kunnen delen aan de hand van de nieuwe referentiefuncties. Zo kunnen ze onder andere korte instructiefilmpjes bekijken en zijn er een ‘FAQ’-lijst en een integraal handboek beschikbaar gesteld.

Bedrijven (groot én klein) die daar behoefte aan hadden, zijn door EVZ ondersteund bij de implementatie van het nieuwe referentiemateriaal. Na een bedrijfsbezoek zijn desgewenst bedrijfsfunctieomschrijvingen opgesteld en de voorkomende functies ingedeeld in het functiegroepenstelsel. Voor sommige organisaties is zelfs de informatievoorziening richting individuele medewerkers verzorgd over de (salariële) consequenties die de invoering van het nieuwe referentiemateriaal met zich meebracht.

EVZ organisatie-advies ontwikkelde voor meer branches referentiemateriaal, ook met andere functiewaarderingssystemen. Wilt u er meer over weten? Neem gerust contact met ons op.Terug naar publicatie-overzicht