Is uw organisatie klaar voor de toekomst? SPP geeft het antwoord.

30 maart 2020

Strategische personeelsplanning (SPP) is een hulpmiddel om op een gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team, nu en in de toekomst. SPP geeft u inzicht in de benodigde personele inzet om uw strategie en doelstellingen te realiseren, inzicht in de (toekomstige) verschillen tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’ van personeel en handvatten voor gerichte interventies om tijdig op personele vraagstukken te kunnen anticiperen. EVZ kan u helpen om dit op zich best complexe vraagstuk helder in beeld te brengen; u kunt dan beslissingen nemen op basis van expliciete data, in plaats van afgaan op uw 'onderbuikgevoel'.

Natuurlijk geldt ook voor projecten op dit vlak: u krijgt maatwerk. We kunnen u ondersteunen met een volledig SPP-traject, of, minder omvangrijk, alleen de vlootschouw daaruit uitvoeren. Wat voor u past, bespreken we in een oriënterend gesprek. Lees hier alvast over beide varianten.

Strategische personeelsplanning: een volledig traject
Samen met u doorlopen we een aantal stappen, waarmee we alle aspecten van SPP in kaart brengen:

  • de vraag naar arbeid (= formatie) nu, maar vooral ook straks op basis van realistische toekomstscenario’s;
  • het aanbod van arbeid (= bezetting), met als doel het in beeld brengen van de huidige en de beschikbare toekomstige kwaliteiten (de vlootschouw);
  • mogelijke interventies om de discrepantie tussen (toekomstige) vraag en aanbod op te lossen.

Een volledig SPP-traject vraagt tijd en aandacht van uw organisatie, waarbij we u natuurlijk kunnen ondersteunen zoveel als u wilt: van globale begeleiding tot en met het invoeren van de gegevens.

Vlootschouw
U kunt ook overwegen voornamelijk aandacht te besteden aan de vlootschouw. Ook dit is een waardevol hulpmiddel. De vlootschouw is opgebouwd uit twee delen: het huidige personeelsbestand én de potentie die erin zit.

We starten met het in beeld brengen van het huidige personeelsbestand aan de hand van een analyse van een aantal cijfermatige aspecten. Denk hierbij aan leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, type en duur van dienstverbanden, Relatieve SalarisPositie (RSP), contractvorm e.d. De uitkomsten geven een beeld van uw organisatie als geheel, en indien gewenst, ook op afdelings- of teamniveau. We bieden u hierbij 'tools' aan, waaronder sjablonen in Excel, waarin de informatie expliciet wordt gemaakt en keuzes dus niet meer alleen maar gebaseerd zijn op ‘onderbuikgevoel’.

Het tweede onderdeel van de vlootschouw is het daadwerkelijk ‘schouwen’ van de organisatie. Op medewerkersniveau worden de prestatie en het ontwikkelpotentieel ‘beoordeeld’. Vooraf wordt daarbij de meetlat bepaald: langs welke toekomstige waarden of competenties wordt het personeelsbestand bekeken? Uiteraard kan dit ook in samenspraak met de medewerkers worden gedaan, in combinatie met de HR-cyclus.

De uitkomsten komen samen in een matrix waarbij we gebruik maken van een matrix met het ‘Human Resources Performance Potentieel Portfolio' om medewerkers te positioneren. De analyse, die zowel op organisatieniveau als per afdeling of categorie medewerkers kan worden gemaakt, geeft daar antwoord op. De verkregen inzichten vormen de aanzet voor gerichte HR-interventies. Onder deze tekst vindt u voorbeelden van overzichten uit de rapportage die we voor u kunnen maken. Ook hier geldt 'maatwerk': we presenteren overzichten en grafieken waar u behoefte aan heeft.

Inmiddels hebben we SPP bij verschillende organisaties toegepast. De ervaring leert dat de door ons gehanteerde hulpmiddelen de discussie stimuleren en vooral leiden tot bewustzijn om nadrukkelijker en effectiever de gewenste ontwikkeling van de personele bezetting (bij) te sturen, zodanig dat uw organisatie ook in de toekomst beschikt over een succesvol team van medewerkers.

voorbeelden SPP- of vlootschouwrapportages

 

 

 

 

 

 

 

 Terug naar publicatie-overzicht