Een disfunctionerende medewerker, wat nu?

30 juni 2015

Voor alle partijen is het een vervelende zaak, maar het komt regelmatig voor: een disfunctionerende medewerker. En dan gaat het niet om bescheiden verbeterpuntjes, maar om aspecten die van belang zijn voor het succesvol uitvoeren van de functie. Wat te doen in zo’n situatie?

Belangrijk is om in gesprek te gaan met de betreffende werknemer over zijn (dis)functioneren. Dit kan tijdens de ‘formele’ gespreksmomenten (zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken), maar natuurlijk ook op andere momenten. Leg de medewerker uit dat u bepaalde verwachtingen van hem hebt, en maak die zo concreet mogelijk. Geef aan in hoeverre de medewerker deze verwachtingen volgens u (nog) waarmaakt en vraag hem of hij deze verwachtingen (nog) wel kan en wil waarmaken. Maak afspraken over de vereiste verbetering van het functioneren van de medewerker en het daartoe in te zetten verbetertraject en bijbehorende tijdspad. Evalueer regelmatig in hoeverre de medewerker voortgang heeft geboekt.

Helaas zullen er altijd medewerkers zijn die, ondanks ingezette verbetertrajecten, het vereiste functieniveau niet zullen halen. Als u dan afscheid van deze medewerker wilt nemen, zijn twee zaken van cruciaal belang, zeker ook met het oog op invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015:

  • U moet kunnen aantonen dat u de disfunctionerende medewerker meerdere malen heeft gewezen op zijn tekortschieten. Daarbij moet de werknemer duidelijk zijn aangesproken op zijn disfunctioneren en moet u hebben aangegeven welke verbeteringen u van hem verwacht. Om een en ander daadwerkelijk aan te kunnen tonen, is dossiervorming noodzakelijk. Leg zaken dus schriftelijk of in een korte mail aan de  medewerker vast.
  • De disfunctionerende medewerker alleen wijzen op zijn tekortkomingen is niet voldoende. Om een werknemer te kunnen ontslaan vanwege disfunctioneren, moet ook zijn geprobeerd het functioneren te verbeteren middels een verbetertraject (zoals coaching, training of scholing).

Heeft u behoefte aan een sparringpartner of advies op het gebied van omgang met een disfunctionerende medewerker? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.Terug naar publicatie-overzicht