Over naar een ander functiewaarderingssysteem, kan een branche dat doen?

1 mei 2018

Het overgrote deel van de branche-cao’s in Nederland is onderbouwd met een systeem van functiewaardering. Meestal is dit één van de zes door de vakbonden erkende integraal toepasbare systemen. De discussie over het toe te passen systeem vindt echter éénmalig plaats, maar hoe komt dat? En hoe moeilijk of makkelijk is het om ‘over te stappen’?

Wat is functiewaardering?
Een functiewaarderingssysteem is een methode (‘weegschaal’) om het niveau van een functie in punten nauwkeurig vast te stellen, met als doel om tot een clustering te komen (naar salarisschalen) die het gevoel van de branche over ‘onderscheid in beloning’ weergeeft. Het uiteindelijke aantal ‘punten’ voor een functie is per functiewaarderingssysteem anders, maar omdat alle functiewaarderingssystemen tot een vergelijkbare rangorde komen zal de vertaling naar salarisschalen steeds tot eenzelfde salarisgroepen-structuur leiden. Technisch gezien kan een overstap - naar een ander systeem - dus niet tot problemen leiden.

De in Nederland erkende systemen (waaronder de IFA-methode die door EVZ wordt gehanteerd) hanteren weliswaar andere termen voor de ‘gezichtspunten’, maar in de kern ‘kijken’ ze allemaal naar aspecten als kundigheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en bezwarende werkomstandigheden. Voor de toepassers, die de functies indelen binnen een bedrijf, is de verandering dan ook minimaal. Voor hen is het is meer ‘wennen’ aan nieuwe termen en dat is vrij snel aan te leren.

Hoe gaat overstappen in zijn werk?
Het is wellicht onnodig om te vermelden, maar wijziging van functiewaarderingssysteem op brancheniveau vereist, als vakbonden partij zijn in de totstandkoming van de cao, natuurlijk instemming van de vakbonden.

Voor een overgang zijn twee situaties denkbaar:

  1. De functies in het bestaande handboek zijn nog steeds herkenbaar en bieden voldoende handvatten voor de branche-leden om de binnen hun onderneming voorkomende functies in te delen. In deze situatie kunnen we volstaan met het waarderen van de bestaande referentiefuncties en het bepalen van de IFA-grenzen van de bestaande salarisschalen. Uiteraard in samenspraak met de functiewaarderingsdeskundigen van de vakorganisaties.
  2. Ontwikkelingen in de branche maken dat er in de bedrijven nieuwe functies zijn ontstaan waarvoor het handboek geen handvat biedt. In deze situatie werken we het aantal nieuwe functies uit. Vervolgens worden alle functies (oude en nieuwe), in samenspraak met de functiewaarderingsdeskundigen van vakbonden, gewaardeerd en worden de IFA-grenzen van de bestaande salarisschalen bepaald.

In beide situaties is het wel van belang de bedrijven te informeren over de wijziging en hen (aanvullende) handvatten aan te reiken om het ‘omdenken’ van het oude naar het nieuwe systeem te faciliteren. Uiteraard kan overgang ook het moment zijn om alle referentiefuncties opnieuw te beschrijven en daarbij ook af te stappen van losse functies naar het beschrijven van de functie-/ontwikkelreeksen.

Neem voor meer informatie gerust contact op met ons.Terug naar publicatie-overzicht