HR-organisatiescan: wat is nodig voor verdere ontwikkeling?

11 december 2014

Organisaties willen dat hun medewerkers succesvol zijn en goede resultaten neerzetten. Om dit te bereiken worden investeringen gedaan op het gebied van HRM. In hoeverre deze investeringen de vooraf beoogde doelen realiseren is in veel gevallen onduidelijk. Om te onderzoeken in welke mate uw HR-investeringen renderen, heeft EVZ de ‘HR-effectiviteitsmeter’ ontwikkeld.

We gaan als volgt te werk: Verschillende doelgroepen binnen de organisatie (medewerkers, management, directie en HRM) wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten verschillen per doelgroep, maar gaan steeds in op thema’s als ‘HRM in relatie tot de organisatiestrategie’, ‘leiderschap en cultuur’, ‘inrichten en structureren’ en ‘sturen op resultaat en ontwikkelen van kwaliteit’.

De HR-effectiviteitsmeter is geen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en ook geen ‘keurmerk’ voor goed werkgeverschap. Het is een gedegen analyse waarmee kan worden vastgesteld of ingezette HR-middelen wel de beoogde effecten hebben. Doordat behoeften en knelpunten in kaart worden gebracht, kunnen ‘problemen’ bij de kern worden aangepakt. Een goede analyse van het probleem voorkomt dat enkel de symptomen worden bestreden zonder dat duidelijk is hoe het heeft kunnen ontstaan.

Na afloop van het onderzoek heeft u een gedegen overzicht van de (organisatie)behoeften en knelpunten en krijgt u aanbevelingen over mogelijke oplossingsrichtingen. U ontvangt een schriftelijke rapportage die uiteraard wordt toegelicht door één van onze adviseurs.

Wilt u meer weten over de HR-effectiviteitsmeter? Een snel en doeltreffend inzicht in de organisatiebehoeften op het gebied van HRM? Neem gerust contact op met onze adviseurs.Terug naar publicatie-overzicht