Zelfsturing en zelforganisatie

Organisaties zijn continu in beweging. De dynamiek en complexiteit binnen en buiten organisaties nemen toe. Digitalisering, netwerken, co-creatie en andere samenwerkingsvormen zijn steeds belangrijker. Dit vraagt om een organisatie die snel en flexibel kan anticiperen op veranderingen. Organisaties die ingericht zijn volgens de principes van zelfsturing of zelforganisatie lijken hier gemakkelijker op in te kunnen spelen en medewerkers krijgen in deze organisatievorm meer eigenaarschap en daarmee werkplezier.

Zelfsturing en zelforganisatie: wat kan EVZ voor je doen?

 • Begeleiding van de discussie over en bij het maken van keuzes in basisprincipes en uitgangspunten van de zelfsturing of zelforganisatie (zoals: hoe gaan we met elkaar om, vertrouwen in plaats van controle).
 • Ondersteuning van het management in de toepassing van de gewijzigde leiderschapsstijl, bijvoorbeeld door interactieve bijeenkomsten voor het management.
 • Praktische adviezen over organisatie-inrichting en het onderscheiden van teams of cirkels en rollen.
 • Begeleiding bij het uitwerken van rollen, waarbij het doel is teams in staat te stellen zélf rollen te definiëren in de toekomst.
 • Begeleiding bij het uitwerken van besluitvormings- en conflicthanteringsmethoden.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling en uitvoering van bijeenkomsten over zelfevaluatie of zelfbeoordeling en -ontwikkeling (feedbackcyclus).
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van een passend beloningssysteem.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Samen verkennen we of zelfsturing en zelforganisatie jullie organisatie kan versterken en wat dit voor je organisatie zal betekenen. Op weg naar zelfsturing of zelforganisatie komen we (onder andere) onderstaande vragen tegen, waar we samen een antwoord op gaan formuleren. Hierbij vervullen wij de rol van procesbegeleider en coach.

 • Op welke manier vormen jullie teams of cirkels en kom je tot een goede organisatiestructuur?
 • Hoe komen jullie van een organisatie die gericht is op controle, naar gedistribueerd leiderschap en transparantie?
 • Hoe definiëren jullie rollen?
 • Op welke manier nemen jullie besluiten? Vooral ook als dit team- of cirkel-overstijgend is?
 • Welke overlegvormen hebben jullie nodig? (Zowel bij (aanpassing van) de organisatie-inrichting alsook bij de productie of dienstverlening van de organisatie.)
 • Hoe lossen jullie conflicten op?
 • Hoe gaan jullie om met functioneren en belonen?