Strategische personeelsplanning

Het behalen van uw doelstellingen wordt in sterke mate beïnvloed door de personele bezetting, nu en in de toekomst. Logischerwijs wilt u dus graag weten in hoeverre uw huidige bezetting in de toekomst aansluit bij uw gewenste bezetting. Strategische Personeelsplanning (SPP) kan hierbij helpen.

We inventariseren uw wensen en behoeften rondom SPP. Samen werken we aan een plan van aanpak dat leidt tot concrete antwoorden op basis van uw vraagstuk(ken). De focus kan variëren van integraal en diepgaand tot specifieke thema’s en ontwikkelingen in (delen van) uw organisatie, maar we werken altijd vanuit een beproefd en gedegen theoretisch kader met ervaren adviseurs die u helpen ‘uw bedoeling’ voor ogen te houden in plaats van te focussen op de instrumenten.

Het stappenplan dat we hanteren brengt eerst de huidige formatie (de functies) in cijfers én kwaliteiten in beeld. We kijken naar de medewerkers zelf (samenstelling populatie, kwaliteiten)  en werken scenario’s uit zoals die zich mogelijk gaan voordoen. Welke (ook externe) ontwikkelingen zijn te verwachten? Wat is de mate van zekerheid van deze ontwikkelingen en mogelijk impact daarvan? Vervolgens combineren we de huidige situatie met de scenario's om een beeld te vormen van de toekomstige samenstelling en kwaliteiten van de functies en medewerkerspopulatie.

Daarmee ontstaat ook een beeld van de 'gap' tussen 'gewenst' en 'aanwezig' die in de toekomst zou kunnen ontstaan. Samen met u bekijken we welke oplossingen mogelijk zijn en welke HR-activiteiten daaraan bijdragen. Afhankelijk van de omvang van de organisatie wordt een dergelijk proces in drie tot zes maanden afgerond.

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder bij Woningstichting Antonius van Padua: "Het belang van Strategische Personeelsplanning staat vast. Een manier om het gesprek goed op gang te brengen niet. De methode die EVZ presenteert leidt structureel tot interessante gesprekken."

Monique Marinus, organisatieontwikkelaar bij Tiwos: “De training behandelt het hele proces rondom SPP. Echt een aanrader!”

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een plan van aanpak dat gericht is op uw wensen en behoeften.
  • Oog en oor voor de uitdagingen waar uw management van wakker ligt.
  • Een goed gevulde gereedschapskist met een grote diversiteit aan instrumenten.
  • Zowel procesmatige als inhoudelijke ondersteuning en advies.
  • Oplossingsrichtingen die aansluiten op uw sector en daarbinnen voorkomende ontwikkelingen.