Onderzoeken op maat

Als er één werkelijkheid zou bestaan dan zou het leven saai zijn. Motieven, drijfveren, referentiekaders, bepaalde waarden en normen maken dat onze belevingen van elkaar verschillen. Om inzicht te krijgen in de beleving van uw medewerkers en hun ideeën te benutten, bieden wij onderzoeken op maat aan.
Of het nu gaat over tevredenheid over beloning, effectiviteit van de HR-instrumenten, evaluatie van een gekozen oplossingsrichting of een algehele organisatiescan; wij zoeken het voor u uit.

EVZ maakt daarbij gebruik van twee onderzoeksmethoden: een online enquête en een semigestructureerd diepte-interview. De onderzoeksvraagstelling vertalen wij voor de online enquête zoveel mogelijk naar kwantificeerbare vragen; stellingen met een vijfpuntschaal, gesloten vragen of multiple-choice-antwoorden. Het voordeel van deze onderzoeksmethode is dat op een relatief eenvoudige, weinig tijdrovende manier de volledige onderzoekspopulatie bereikt kan worden. Het nadeel is dat de verkregen informatie minder uitputtend en volledig is en daarmee minder kwalitatief onderbouwd, omdat we niet kunnen doorvragen of aanvullende informatie missen (die mensen best kwijt willen maar waar niet naar gevraagd wordt). Daarom houden we ook semigestructureerde diepte-interviews. Doel van deze interviews is tweeledig: enerzijds toetsen we de resultaten uit de online enquête, anderzijds onderzoeken we de emoties, gedachten en ideeën over verbeteringen die er onder de medewerkers leven. Uiteindelijk resulteert dit in een uitgebreid adviesrapport, waarin we de geconstateerde bevindingen weergeven en op basis van de conclusies verbetervoorstellen doen.

Rachel Brussen, beleidsadviseur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar we een onderzoek uitvoerden om de resultaat- en ontwikkelcyclus te evalueren: “Ik heb EVZ leren kennen als enthousiast, kritisch en doelgericht. Ze hadden snel door hoe onze organisatie werkt, stelden de juiste vragen en zetten alles helder op papier. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren!”

Omdat wij regelmatig tegenkomen dat de HR-oplossingen niet in lijn zijn met de strategische koers en datgene waar de organisatie voor staat, hebben wij in eigen beheer een doelsteltreffend diagnose-instrument ontwikkeld dat op een snelle en laagdrempelige manier de HR-behoeften blootlegt en duidelijk maakt waarop HRM zich de komende jaren moet richten om het succes van uw organisatie te vergroten.

Bianca Willems, HR Country Manager Netherlands bij NXP Semiconductors: "EVZ organisatie-advies heeft in opdracht van ons, de vakbonden en de ondernemingsraad een onderzoek uitgevoerd naar de bonus als beloningselement binnen NXP. Door de heldere aanpak en uitleg hebben we effectieve discussies kunnen voeren en is conform de planning een mooi onderzoeksrapport opgeleverd dat richting geeft aan onze besluitvorming."

(Zoekt u een mogelijkheid om diverse arbeidsvoorwaarden te laten onderzoeken/doorrekenen, kijk dan eens op onze pagina over onze applicatie PROLOOG.)

Wat mag u van EVZ verwachten?

  • Een goed doordachte onderzoeksmethode met toegankelijke vragenlijsten.

  • Overzichtelijk gepresenteerde en gevisualiseerde resultaten met heldere verbetervoorstellen.

  • Een objectief en onderbouwd beeld van de beleving en bevindingen van de verschillende doelgroepen.

  • Een groot bereik van de gewenste doelgroepen.

  • Hulp bij het definiëren van de te onderscheiden doelgroepen en het vinden van de juiste vraagstellingen.

  • Een breder inzicht dan verwacht op basis van de onderzoeksvraagstelling.

  • Medewerkers die zich gehoord voelen en vertrouwen hebben in het resultaat.