Cultuur-ontwikkeltraject

"De reorganisatie is achter de rug, maar nu het veranderen nog: hoe doen we dat?"
"De manier van werken moet echt anders!"
"We willen samenwerking verbeteren, hoe realiseren we dat?"
"Hoe kunnen we werken naar een cultuur waarin we met elkaar leren en verbeteren?"

Een cultuurverandering is niet van het ene op het andere moment te realiseren. Een dergelijk traject is altijd maatwerk. We hebben een aantal stappen geformuleerd, maar bij de ene organisatie voegen we stappen toe, bij de andere organisatie laten we iets weg.

1. Visiebijeenkomst met het MT
In een bijeenkomst gaan we met het managementteam, en vaak ook de OR,j in gesprek over de organisatiecompetenties, de huidige situatie ('ist'), de gewenste situatie ('soll') en de 'gap' daartussen. We krijgen hiermee de soll-situatie scherp. Desgewenst kunnen er een nulmeting en eindmeting worden gedaan, waardoor resultaten ook daadwerkelijk meetbaar worden.

Eventueel volgt hierna een bijeenkomst met leidinggevenden om voor hen e.e.a. te verduidelijken en nog meer te concretiseren.

2. Managementtraining
Om een gedegen gedragsverandering bij medewerkers teweeg te brengen en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen is het van belang dat leidinggevenden in staat zijn te sturen op resultaat en gewenst gedrag. Verder is het van belang dat zij kunnen anticiperen in hun leiderschapsstijl op basis van de situatie waarvoor zij zich geplaatst voelen (situationeel leiderschap). In een training aan leidinggevenden besteden we aandacht aan het bewustwordingsproces ("Wat doe ik?"), verkennen we met elkaar de aandachtspunten ("Wat moet ik doen?") en oefenen we het gewenste gedrag ("Hoe?").

3. Medewerkers in beweging: Go!
Go! is een traject van meestal 12-16 weken waarin een team wordt gefaciliteerd om gestructureerd met elkaar in gesprek te gaan rond specifieke thema’s. Doel van Go! is bewustwording en beweging initiëren, om deze vervolgens in de reguliere HR-cyclus verder te borgen. U leest hier meer over Go!.

4. Evaluatie
Desgewenst kan een een eindmeting worden gedaan om samen vast te stellen of gewenste resultaten bereikt zijn. We zien dan eventuele losse eindjes. Uiteraard is het altijd mogelijk om met training en coaching verdere stappen te zetten.

Zoals gezegd, deze aanpak is een voorbeeld. Wij bieden elke klant maatwerk. Daar kunnen ook andere interventies bij komen, zoals assessments, individuele en/of teamcoaching, medewerkerstrainingen of interactieve bijeenkomsten. Eventueel ontwikkelen we ook een nieuwe HR-cyclus, zodat de borging van de organisatieverandering ook hier zijn invulling krijgt.

Wilt u eens praten oven een cultuurverandering binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Maatwerk, een aanpak die aansluit bij de specifieke behoefte van uw organisatie.
  • Een grondige oriëntatie, onder andere met een visiebijeenkomst, op de gewenste situatie.
  • Indien gewenst, een (anonieme) enquête onder werknemers naar de ervaren en gewenste cultuur.
  • Ervaring met een diversiteit aan cultuurtrajecten in verschillende branches.